sirutus_minni

Eläimet tulee rokottaa, tunnistusmerkitä ja rekisteröidä kansalliseen eläinrekisteriin ennen eläinten luovuttamista löytöeläintalolta.

SEY HALUAA, että lainsäädännöllä varmistetaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten (jatkossa löytöeläimet) sekä sairaiden tai vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten asianmukainen hoito. Lisäksi löytöeläinten kohdalla olisi pyrittävä edistämään löytöeläinten määrän vähentämistä ennaltaehkäisevillä toimilla kuten tunnistusmerkinnällä ja sterilisaatiolla.

Lisäksi laissa on nimettävä tahot, jotka vastaavat näiden eläinryhmien kuljetuksesta ja hoidosta sekä niistä aiheutuneista kuluista.

kissa-aitaus

Kissat tulee kastroida tai sterilisoida ennen eläimen luovuttamista löytöeläintalolta.

Löytöeläinten pitopaikka ja hoitajan pätevyys

 • ELÄIMEN PITOPAIKAN tulee olla sellainen, että eläin voi siinä hyvin.
 • KUNNALLISEN LÖYTÖELÄINTOIMINNAN kilpailutuksessa on otettava kilpailukriteeriksi hinnan lisäksi löytöeläintalon henkilökunnan ammattitaito ja eläinten pito-olosuhteet.
 • KUNNALLISELLE LÖYTÖELÄINTOIMIJALLE tulee säätää pätevyysvaatimukset, joilla varmistutaan siitä, että eläimet saavat asianmukaista hoitoa.

Turun Eläinhoitola

Löytöeläintoimijoiden tulee aktiivisesti tiedottaa toiminnastaan ja edistää kodin löytymistä kaikille eläimille.

Löytöeläinten kuljetus, hoito ja eläimille suoritettavat toimenpiteet

 • LAKIIN ON KIRJATTAVA kuntien tai valtion vastuu järjestää ja kustantaa löytöeläinten sekä muiden irrallaan tavattavien pienikokoisten harraste-eläinten kiinniotto ja kuljetus löytöeläintaloon. Kiinnioton ja kuljetuksen tulee aiheuttaa eläimelle niin vähän stressiä kuin mahdollista.Laissa on määriteltävä löytöeläinten hoitoon liittyvät vastuut ja kustannusten määräytymisperusteet ja niistä vastaava taho.
 • LÖYTÖELÄIMILLE ON ANNETTAVA löytöeläinten talteenottopaikoissa välttämättömän eläinlääkärihoidon lisäksi myös muuta eläimen hyvinvointia edistävää ja aina tarvittaessa eläinlääkinnällistä hoitoa.
 • ELÄIMET TULEE ROKOTTAA, tunnistusmerkitä ja rekisteröidä kansalliseen eläinrekisteriin ennen eläinten luovuttamista löytöeläintalolta. Kustannukset voidaan periä omistajalta tai uuteen kotiin luovutettaessa eläimen ostajalta.
 • KISSAT TULEE KASTROIDA tai sterilisoida ennen eläimen luovuttamista löytöeläintalolta. Sterilisaation vaihtoehtona voi olla, että uudelle omistajalle luovutetaan tarvittaessa maksua vastaan palveluseteli kissan leikkauttamiseksi.

frettitapaaminen

Löytöeläinten uudelleen sijoittaminen ja kirjanpito

 • LÖYTÖELÄINTOIMIJOIDEN tulee aktiivisesti tiedottaa toiminnastaan ja edistää kodin löytymistä kaikille eläimille.
 • LÖYTÖELÄINTOIMIJALLE tulee säätää velvoite varmistua siitä, että eläimen uudella omistajalla on riittävät tiedot ja taidot kyseisen eläinlajin hoitamiseen. Uudelle omistajalle on annettava kirjalliset ko. lajin hoito-ohjeet.
 • LÖYTÖELÄINTOIMIJOIDEN tulee pitää tilastoa kaikista vastaanotetuista, luovutetuista ja lopetetuista eläimistä sekä kirjata tiedot eläinten uusista omistajista. Eläimen lopetuksen syy, päivämäärä ja tekijä on kirjattava.  Löytöeläinten talteenottopaikkakohtaisista tilastoista on kerättävä valtakunnallinen vuositilasto.

Sairaat ja vahingoittuneet eläimet

 • VAHINGOITTUNUTTA tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa eläintä on lajista riippumatta tarvittaessa autettava.
 • KAIKILLE ELÄINLÄÄKÄREILLE tulee säätää yksiselitteinen velvoite lieventää sairaan tai vahingoittuneen eläimen kärsimyksiä, tai mikäli eläimen elossa pitäminen on eläinlääkärin arvion mukaan julmuutta eläintä kohtaan, lopettaa eläin.
 • ELÄINLÄÄKÄREILLÄ TULEE OLLA mahdollisuus saada korvaus hoidosta aiheutuneista kohtuullisista kuluista kunnalta tai valtiolta. Ensisijaisesti velvoite löytöeläinten hoidosta tulee olla alueen virkaeläinlääkärillä.
 • VIRANOMAISTEN ON RYHDYTTÄVÄ toimiin villiintyneiden seura- ja harrastuseläinpopulaatioiden syntymisen estämiseksi sekä olemassa olevien populaatioiden poistamiseksi.

Ki lauma Seyn kuva-ark

Vapaana ulkoilevat kissat on kastroitava tai sterilisoitava.

Muuta

 • LAKIIN ON SÄÄDETTÄVÄ velvollisuus ilmoittaa viranomaisille villiintyneistä kissapopulaatioista.
 • JOKAISELLA LÖYTÖELÄINTEN talteenottopaikalla tulee olla käytössään mikrosirunlukija.