Eläinsuojeluvalvonta ja keinot puuttua lainsäädännön rikkomiseen

IMG_3583

Lainsäädännöllä tulee varmistaa, että eläinsuojeluvalvontaan on käytettävissä riittävästi viranomaisia koko maan kattavasti.

SEY HALUAA VARMISTAA, että eläinsuojelulain noudattamista valvotaan tehokkaasti ja eläinsuojeluongelmiin sekä lain rikkomuksiin puututaan nopeasti ja eläinten etua edistäen.

Eläinsuojelulailla tulee varmistaa, että valvontaan on käytettävissä riittävästi resursseja. SEY tarjoaa viranomaisten avuksi eläinsuojelutyöhön kouluttamiaan ja valvomiaan vapaaehtoisia henkilöresursseja. Valvonnalla ja toimenpiteillä on pyrittävä ensisijaisesti ennaltaehkäiseviin toimiin, ja esimerkiksi eläintenpitokieltoja tulee käyttää nykyistä helpommin.

SEY edistää lakiin muun muassa seuraavia yksityiskohtaisempia vaatimuksia, joita toteuttamalla eläinsuojelulain noudattamista voidaan parantaa.

IMG_3584

Viranomaisille tulee säätää mahdollisuus käyttää valvonnassa hyväksi asiantuntijoita, mukaan lukien kolmannen sektorin vapaaehtoiset, kuten SEYn kouluttamat vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat.

Valvonta ja valvonnan resurssit

  • LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ TULEE VARMISTAA, että eläinsuojeluvalvontaan on käytettävissä riittävästi viranomaisia koko maan kattavasti.
  • LAILLA TULEE SÄÄTÄÄ kaikille eläinsuojeluviranomaisille velvollisuus ryhtyä viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
  • VIRANOMAISILLE TULEE SÄÄTÄÄ mahdollisuus käyttää valvonnassa hyväksi asiantuntijoita, mukaan lukien kolmannen sektorin vapaaehtoiset, kuten SEYn kouluttamat vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat. Vapaaehtoisia tulee voida käyttää esimerkiksi valvontaeläinlääkärin työparina, mikä lisäisi eläinlääkärin työturvallisuutta. Lisäksi vähintään kahden jäävittömän henkilön läsnäolo tarkastustilanteissa lisäisi havaintojen tekemisen ja kirjaamisen luotettavuutta ja parantaisi myös tarkastuksen kohteena olevan henkilön oikeusturvaa. Lisäksi vapaaehtoisia tulee voida käyttää apuna seurannassa.
  • LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ TULEE TURVATA ja varmistaa viranomaisten riittävä koulutus, ohjaus, neuvonta sekä viranomaisten ja hallinnon säännöllinen auditointi ulkopuolisen viranomaisen taholta.
  • MYÖS TIETYT KOTIRAUHAN piirissä olevat eläintenpitopaikat, kuten kennelit, tulee voida tarkastaa ilman epäilyä. Kaikki yksityisasunnon ulkopuolella olevat eläinten pitoon tarkoitetut tilat tulee voida tarkastaa ilman kotirauhan suojaa.
  • SELLAISET ELÄIMIÄ LAAJAMITTAISESTI pitävät tilat, joilla ei ole terveydenhuoltosopimusta tai muuta vastaavaa säännöllistä eläinten hyvinvoinnin seurantaa, tulee tarkastaa säännöllisesti.
  • TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRILLÄ tulee olla oikeus tarkastaa teurastamon sopimustilat.
  • ELÄINLÄÄKÄREILLE JOTKA EIVÄT ole viranhaltijoita, tulee säätää ilmoitusvelvollisuus havaitsemastaan eläinsuojelulain rikkomisesta.

13

Viranomaisilla tulee olla mahdollisuus ottaa eläimet pois nykyistä helpommin sekä nopeammin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja tarvittaessa myös ennaltaehkäisevästi.

Keinot puuttua lainsäädännön rikkomiseen ja turvata eläinten hyvinvointi

 • VIRANOMAISILLA TULEE OLLA mahdollisuus ottaa eläimet pois nykyistä helpommin sekä nopeammin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja tarvittaessa myös ennaltaehkäisevästi.
 • KIIREELLISTEN TOIMENPITEIDEN tarve olisi määriteltävä tarkemmin ja niiden seurauksena huostaan otettavien eläinten hoidon vastuutaho on määriteltävä selkeästi.
 • LAINSÄÄDÄNNÖN TULEE MAHDOLLISTAA virkamiehille päätösmahdollisuus tilapäiseen eläinten pidon rajoittamiseen tai pois ottamiseen, mikäli asianmukaisia edellytyksiä eläinten pidolle ei ole tai ei voida osoittaa.
 • ELÄIMET TULEE VOIDA ottaa pois myös sellaisissa tapauksissa, joissa eläin ei suoranaisesti kärsi, mutta joissa rikotaan eläinsuojelulainsäädäntöä eikä toistuvista kehotuksista huolimatta korjata puutteita.
 • ELÄINTENPITOKIELTOJA TULEE määrätä ja eläinten määrää rajoittaa tarvittaessa nykyistä herkemmin sekä nopeammin ja eläinsuojelulain tulee edistää tätä.
 • ELÄINTENPITOKIELTOJEN valvonta tulee varmistaa.
 • UUSINTATARKASTUKSET TULEE muuttaa maksullisiksi, kun viranomaisen antamia määräyksiä ei noudateta, ja viranomainen joutuu käymään paikalla toistuvasti.
 • SEURAAMUSTEN TULEE OLLA nykyistä tiukempia.

Muuta

 • LAINSÄÄDÄNTÖÖN TULEE KIRJATA varovaisuusperiaate. Eläinten hyvinvoinnin vaarantamisen esimerkiksi vaarallisin rakentein tulee olla rangaistavaa, vaikka varsinaisia vahinkoja ei olisi vielä tapahtunut.
 • ELÄINSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN TULEE antaa selkeämpiä määritelmiä, jotta rikkomusten todentaminen ja seuraamusten käytännön toteutus olisi yhdenmukaisempaa.

DSC05722

Eläintenpitokieltoja tulee määrätä ja eläinten määrää rajoittaa tarvittaessa nykyistä herkemmin sekä nopeammin ja eläinsuojelulain tulee edistää tätä. Eläintenpitokieltojen valvonta tulee varmistaa.

Lisäksi eläinsuojelulain noudattamista pitäisi tehostaa seuraavilla tavoilla:
 • POLIISIN SAKKOKIRJAAN tulee saada ohjerangaistuksia erilaisten eläinsuojelulain rikkomusten varalle käsittelyprosessin lyhentämiseksi ja resurssien säästämiseksi.
 • ELÄINSUOJELURIKOKSIA JA eläinsuojelulain rikkomuksia käsittelevän viranomaisketjun eri osiin tulee saada eläinsuojeluun erikoistuneita viranomaisia.
 • KOKO RANGAISTUSASTEIKKO pitäisi ottaa voimakkaammin käyttöön, eikä vain pitäytyä asteikon alhaisimmissa mahdollisissa rangaistuksissa.
 • ELÄINSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN valvonta ja toimeenpano sekä oikeuskäsittelyt ja rangaistukset tulee saattaa koko maassa yhdenmukaiseksi.
 • ELÄINTENPITOKIELTOJEN valvontaa tulee tehostaa.