TIEDOTE 1.6.2016

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran raportti eläinten hyvinvoinnin valvonnasta 2015 paljastaa laiminlyöntejä eläinten pidossa. Lähes joka neljännellä tuotantoeläintilalla havaittiin laiminlyöntejä otantatarkastuksissa. Laiminlyöntien osuus on ollut usean vuoden ajan samalla tasolla.

Tarkastetuista turkiseläintiloista lähes puolella havaittiin puutteita. Näistä vain yhdessä tapauksessa oli kyse kirjanpidon laiminlyönnistä. Laiminlyönnit liittyivät eläinten olosuhteisiin eli yleensä häkkien verkkopohjan kuntoon sekä sopivan virike- ja pureskelumateriaalin tarjoamiseen. Ongelmien suuresta määrästä huolimatta vain puolet tavoitteena olleista otantaan perustuvista tarkastuksista saatiin toteutettua.

– Turkiseläinten tilanne on jo vuosien ajan ollut kaikkein huolestuttavin ja tilanne jatkuu entisenlaisena. Eläimet elävät pienissä, virikkeettömissä häkeissä vailla kiinteää lattiaa ja kunnon säänsuojaa, ja silti jopa lain vähimmäisvaatimuksia ei koeta puolella tarkastetuista tiloista tarpeelliseksi noudattaa. Täsmälleen lain mukaan toteutettunakin turkistarhaus on eläinten hyvinvoinnin kannalta kestämätöntä. SEYn näkemyksen mukaan turkiseläinten hyvinvointia ei voi nykymuotoisessa tuotannossa taata, joten turkistarhaus on lakkautettava siirtymäajalla kokonaan, sanoo SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.

Vasikoilla puutteita perustarpeissa

Nautatiloistakin lähes joka neljännellä löytyi puutteita otantaan perustuvissa tarkastuksissa. Raportin mukaan suurin osa nautaeläimillä havaituista laiminlyönneistä kohdistui suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, sillä kirjanpidon puutteiden osuus epäkohdista oli alle neljä prosenttia.

Naudoilla suurimmat puutteet löytyivät vasikoiden oloista. Kaikilla vasikoilla ei ollut puhdasta ja kuivaa makuualuetta ja tyypillinen ongelma oli, että tilojen puhtaudesta ja turvallisuudesta ei ollut huolehdittu riittävästi. Ongelmana oli myös, että ryhmäkarsinoissa ei ollut riittävästi tilaa vasikkaa kohden. Vasikat pitää lain mukaan siirtää yksittäiskarsinasta ryhmäkarsinaan kahdeksan viikon iässä, mutta vasikoita pidettiin yksittäiskarsinoissa yli sallitun iän.

– Vasikoilla havaittiin tarkastuksissa puutteita jopa perustarpeissa eli juotossa ja ruokinnassa. Korkea vasikkakuolleisuus on Suomessa ollut ongelmana jo pitkään, mikä kielii vasikoiden vakavista hyvinvointiongelmista. Kun nauta-asetusta aletaan toivottavasti pian uudistaa, on tärkeää, että pito-olosuhteisiin saadaan kunnollisia parannuksia myös vasikoiden kohdalla. Lisäksi kivunlievitys nupouttamisen yhteydessä tulee säätää pakolliseksi eläinsuojelulaissa, sanoo Lindqvist.

Sikojen kohdalla puutteita ilmeni erityisesti virikemateriaalin tarjoamisessa häkissä pidettävillä emakoilla. Emakko viettää virikkeettömässä kääntymisen estävässä häkissä noin puolet vuodesta, jolloin virikemateriaalin merkitys korostuu.

Lemmikkieläinkohteissa kiireellisiä toimenpiteitä

Epäilyyn perustuvat tarkastukset ovat rajussa nousussa sekä tuotantoeläintiloilla että lemmikkieläinkohteissa, mikä saattaa selittyä valvontaeläinlääkäreiden lisääntyneellä määrällä. Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten yhteydessä tuotantoeläintiloille annettiin kieltoja ja määräyksiä hieman lemmikkieläinkohteita useammin. Sen sijaan lemmikkieläinkohteissa ryhdyttiin huomattavasti useammin kiireellisiin toimenpiteisiin, vaikkakin kiireellisten toimenpiteiden määrä on hienoisessa laskussa.

Myös valvonnan resursseissa oli edelleen puutteita. Vain 83 prosenttia otantatarkastuksille asetetusta tavoitemäärästä saatiin toteutettua. Joissakin tapauksissa ongelmana on, ettei avoimia valvontaeläinlääkärin virkoja saada täytettyä.

– Norminpurkutalkoot eivät voi koskea eläinten pitoa. Eläinten pito-olosuhteisiin on saatava lainsäädännöllä selkeitä parannuksia ja valvonnan resursseja tulee lisätä, jotta eläinten hyvinvointi voidaan turvata edes lainsäädännön minimitasolla ja jotta kuluttajan luottamus suomalaiseen tuotantoon pystytään säilyttämään. Eviran raportti paljastaa, että tuotantoeläintiloilla tarvitaan nimenomaan ennaltaehkäisevää, säännöllistä valvontaa.

 

Lisätiedot:

Eläinten hyvinvoinnin valvonta -raportti: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/esittely/toiminta/valvonta/2015/elainten-hyvinvoinnin-valvonta-2015.pdf

 
Haastattelut:

Maria Lindqvist
vs. toiminnanjohtaja
P. 050 371 2740
maria.lindqvist@sey.fi