Eläinten pitopaikan tulee olla paitsi turvallinen ja mukava, myös sellainen, että eläimellä on mahdollisuus toteuttaa lajityypillisiä, hyvinvointinsa kannalta oleellisia käyttäytymistarpeita.

SEYN NÄKEMYKSEN MUKAAN eläinsuojelulain tulee edistää eläinten pitoa sellaisissa olosuhteissa, jotka tukevat ja edistävät eläimen hyvinvointia.

Pitopaikan tulee olla paitsi turvallinen ja mukava, myös sellainen, että eläimellä on mahdollisuus toteuttaa lajityypillisiä, hyvinvointinsa kannalta oleellisia käyttäytymistarpeitaan ja -piirteitään. Eläimille on lailla turvattava mahdollisuus toteuttaa muun muassa liikkumiseen, liikuntaan, lepokäyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, ympäristön tutkimiseen, ruokailuun, leikkikäyttäytymiseen ja poikivien eläinten kohdalla lajityypilliseen lisääntymiskäyttäytymiseen liittyviä tarpeitaan. SEY edistää lakiin muun muassa seuraavia yksityiskohtaisempia vaatimuksia, joita toteuttamalla eläinten pitopaikan sopivuutta ja turvallisuutta eläimelle voidaan parantaa nykyisestä.

Laumassa luontaisesti eläviä eläimiä, kuten hevosia, ei saa pitää yksin. Eläimet tulee pitää sellaisissa ryhmissä, joissa niiden hyvinvointi toteutuu.

Liikkumismahdollisuus ja ulkoilu

 • ELÄIMILLÄ TULEE OLLA mahdollisuus liikkua riittävästi niiden terveyden, kuten tuki- ja liikuntaelimistön terveyden ja muun hyvinvoinnin, kuten psyykkisen hyvinvoinnin ylläpidon kannalta. Eläinten liikunnantarve on täytettävä päivittäisellä liikunnalla lajin ja rodun tarpeen mukaisesti.
 • ULKOILUSTA HYÖTYVIEN eläinten tulee saada ulkoilla. Esimerkiksi kaikkien nautojen tulee saada laiduntaa. – Kaikilla ympärivuorokautisesti ulkona pidettävillä eläimillä on oltava kuivitettu, kiinteä säänsuoja, jonne eläimillä on esteetön pääsy. Ulkona saa ympärivuotisesti pitää vain siihen soveltuvia lajeja ja rotuja. Lisäksi lyhytaikaisemminkin ulkona pidettävän eläimen on päästävä suojaan eläimen hyvinvointia haittaavilta sääolosuhteilta.
 • ELÄIMIÄ EI SAA pitää paikalleen kytkettynä muutoin kuin tilapäisesti lyhyen aikaa. Esimerkiksi parsinavetat ja hevosten kytkeminen pilttuisiin tulee kieltää.
 • ELÄIMIÄ EI SAA pitää kääntymisen estävissä häkeissä. Esimerkiksi emakoiden pito porsitushäkeissä tulee kieltää.

Sosiaaliset kontaktit ja ryhmäkäyttäytyminen

 • LAUMASSA LUONTAISESTI eläviä eläimiä, kuten hevosia, ei saa pitää yksin. Eläimet tulee pitää sellaisissa ryhmissä, joissa niiden hyvinvointi toteutuu.
 • TYYPILLISESTI YKSINELÄVILLÄ eläimillä tulee olla mahdollisuus elää ilman lajitoverien läheisyyttä.
 • SOSIAALISILLE ELÄIMILLE tulee taata niiden hyvinvointia edistävällä tavalla sosiaalisia kontakteja.
 • NUORIA ELÄIMIÄ EI saa pitää yksin. Esimerkiksi vasikoiden pito yksittäiskarsinassa 8 ensimmäisen viikon ajan tulee kieltää.
 • KAIKILLA RYHMÄSSÄ ELÄVILLÄ eläimillä tulee olla mahdollisuus toteuttaa tyypillisesti yhtäaikaisesti toteutettavaa käyttäytymistä samaan aikaan toisten kanssa. Pito-olosuhteissa tulee olla riittävästi esimerkiksi lepäämiseen tarkoitettua tilaa, jotta koko ryhmä pystyy lepäämään mukavasti yhtäaikaisesti. Vastaavasti ruokintatilaa on oltava riittävästi, jotta eläimet pystyvät ruokailemaan samaan aikaan sen aiheuttamatta esimerkiksi aggressiivisuutta.
 • ELÄIMILLÄ TULEE OLLA mahdollisuus väistää muita eläimiä.

20120609

Synnyttäminen ja jälkeläisten hoito

 • MIKÄLI ELÄIN SYNNYTTÄÄ, on sillä oltava mahdollisuus käyttäytyä lajilleen tyypillisesti niin synnytyksen aikana kuin ennen ja jälkeen synnytyksen. Myös esimerkiksi mahdollinen tarve vetäytyä laumasta erilleen on huomioitava.
 • MIKÄLI ELÄIN SAA poikasia, eläimellä on oltava kohtuullinen mahdollisuus poikastensa lajityypilliseen hoitoon.
 • ELÄIMIÄ EI SAA pitää paikalleen kytkettynä synnytyksen aikana paitsi, jos se on eläimen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä.

Muut käyttäytymistarpeet

 • ELÄIMILLE ON TARJOTTAVA virikkeitä, joita ne käyttävät käyttäytymistarpeidensa tyydyttämiseen. Tarvittaessa näitä virikkeitä on vaihdeltava.
 • NUORILLA ELÄIMILLÄ TULEE olla leikkikäyttäytymiseen soveltuvaa tilaa ja virikkeitä.
 • ELÄIMILLÄ TULEE OLLA mahdollisuus toteuttaa tutkimiskäyttäytymistä.
 • ELÄIMILLÄ TULEE OLLA mahdollisuus piiloutua, mikäli ne kokevat siihen tarvetta.

Eläimiä ei saa pitää kääntymisen estävissä häkeissä. Esimerkiksi emakoiden pito porsitushäkeissä tulee kieltää.

Tulipalojen torjunta ja muu turvallisuudesta huolehtiminen

 • ELÄINTILOIHIN, JOISSA pidetään eläimiä ammattimaisesti, tulee asentaa palohälytysjärjestelmä, joka antaa automaattisen ilmoituksen vähintään tilan vastuuhenkilölle.
 • SUURIA ELÄINMÄÄRIÄ  sisältävissä tiloissa tulee olla automaattiset sammutusjärjestelmät.
 • TULIPALOJEN ENNALTAEHKÄISYYN tulee kiinnittää huomiota kaikin tavoin, kuten laitteistojen tarkistuksin ja aktiivisella neuvonnalla.
 • ELÄINTEN HOITO TULEE järjestää siten, että mahdollinen sähkökatko ei aiheuta vaaraa eläinten hyvinvoinnille.
 • PETOVAHINKOJA ON TORJUTTAVA suojaamalla eläimet pedoilta mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi aidoilla.

20120704

Eläimille on lailla turvattava mahdollisuus toteuttaa muun muassa liikkumiseen, liikuntaan, lepokäyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, ympäristön tutkimiseen, ruokailuun, leikkikäyttäytymiseen ja poikivien eläinten kohdalla lajityypilliseen lisääntymiskäyttäytymiseen liittyviä tarpeitaan. Sikojen kohdalla tämä ei yleisesti toteudu.

Muuta

 • PITOPAIKAN LÄMPÖTILAN ja ilmanlaadun sekä melutason on oltava eläimen hyvinvointia edistäviä.
 • ELÄIMILLÄ TULEE OLLA mahdollisuus noudattaa luonnollista vuorokausirytmiä.
 • ELÄIMILLÄ TULEE OLLA mahdollisuus luonnonvaloon joko ulkoilun, riittävän ikkunapinta-alan tai muun järjestelyn avulla.
 • ELÄINTILOJEN RAKENTAMISESSA tulee aina konsultoida kyseisen lajin hyvinvoinnin asiantuntijaa.
 • ELÄIMILLÄ TULEE OLLA kiinteää lattia pinta-alaa sekä mukava, kuiva makuualusta tai muu mukava, lajille tyypillinen nukkumapaikka. Eläinten pito pääasiassa häkki- tai ritiläpohjalla tulee kieltää.